• Contact

  FA Feenstra Bouwbedrijf BV
  Rige 14
  8617 LA Abbega
  Tel: 0515-569693
  Fax: 0515-569848

  www.feenstrabouw.nl
  info@feenstrabouw.nl

Leveringsvoorwaarden

De standaard gehanteerde eigen leveringsvoorwaarden

De standaard leveringsvoorwaarden bouwbedrijven t.b.v. speciale projecten